Program


 

 

Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej

Ministerstwa Edukacji Narodowej

i zawiera się w pomocach rozwojowych.

__________________________________________________________________________

Pedagogika Marii Montessori jest odkryciem prawdziwej natury Dziecka. Akceptujemy Dziecko takie jakim jest na danym etapie rozwoju. Podążamy za jego naturalnym rozwojem.

 

Kształtujemy w Dziecku

* odwagę w myśleniu i w działaniu

* niezależność w myśleniu i w działaniu

* odpowiedzialność za siebie, innych oraz za otoczenie

* szacunek do siebie, innych oraz do otoczenia

* umysł otwarty na poznawanie świata i odkrywanie siebie

* umiejętność współistnienia z innymi w zgodzie z sobą, niekoniecznie w duchu rywalizacji

* kreatywność, czyli umiejętność poszukiwania rozwiązań dla swoich problemów i pytań

* świadomość siebie, swoich mocnych i słabych stron

* przekonanie o swojej wartości, wiarę we własne możliwości