Przedszkole i Żłobek Szczecin Montessori

Program

Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i zawiera się w pomocach rozwojowych.

Pedagogika Marii Montessori jest odkryciem prawdziwej natury Dziecka. 

Akceptujemy Dziecko takie jakim jest na danym etapie rozwoju. Podążamy za jego naturalnym rozwojem.

Kształtujemy w Dziecku:

odwagę w myśleniu i w działaniu
niezależność w myśleniu i w działaniu
odpowiedzialność za siebie, innych oraz za otoczenie
szacunek do siebie, innych oraz do otoczenia
umysł otwarty na poznawanie świata i odkrywanie siebie
umiejętność współistnienia z innymi w zgodzie z sobą, niekoniecznie w duchu rywalizacji
kreatywność, czyli umiejętność poszukiwania rozwiązań dla swoich problemów i pytań
świadomość siebie, swoich mocnych i słabych stron
przekonanie o swojej wartości, wiarę we własne możliwości